La vida sexual de Catherine M.

Audio

De nenha, preocupabæn-me mũîtho læs qüestiones numèricæs. Læs memoriæs que se guardæn de los pensares ou de læs açones solitariæs de los primeiros anhos de vida son nidios: essæs son læs primeiræs ocasiones que se y dan a la consciencia pa pahecese a elha mesma, ente tanto los acontecemientos compartidos cun outra xhente continùæn presos na incertidumbre de los sentimientos (amiraçon, lherça, amor ou odio) que nos inspiræn los outros & que, de nenhos, a inda se ye mènos ato que d’adultos a decidir ou t’a comprehender. Alcuœrdo-me particularmente por elho de læs reflexiones que m’abasnabæn cada nœîthe, inantea dormime, n una ocupaçon scrupulosa de recuœntu. Lhœw spuœis de l nacemiento de l mîou ermanu (d’aquelha tenìæ très anhos & mediu), la familia mudou-se a un apartamento nuœvo. Nos primeiros anhos que l’ocupemus, istalarun-mi la cama nel quartu mayor, de cara a la puœrtæ. Nun yera you a dormir ta que, mirando la lhuz que provenìæ de la cozina u miæ maî & miæ wœla indagora andabæn tresnando na outra veira l curridor, nun consideraba una tres outra estæs qüestiones. Una d’elhæs aportaba a l fheithu de tener varios sposos. Non de la possibilidà d’una situaçon tala, que paheç amitise, ma ciertamente de læs suæs condiçones. Una muyer podìæ tener varios homes a l in par ou bien solo unu tres l’outru? Quantu tiempu habìæ elha de star casada cun unu primeiro de poder camudalu? Quantos podìæ elha “razonablemente” tener: delhos, camin de los cinco ou seys, ou bien una cifra mũîtho mas importante, ta mesmamente illimitada? Como lo diba fhazer you n siendo grande?

A l fhilu los anhos, a l recuœntu d’homes sustituyîu-lu l de los fhiyos. Supongo que n podiendo atopame so la influencia de la seduçon d’un home identificau (sucesivamente: d’atores de cine, un primu aleman, &c) & n tyantando los mîous suœños na suæ figura, egual nun quedaba tan intregada a la incertidumbre. Afiguraba-me de maneira mas concreta la vida miæ cumo muyer casada & por tanto cun presencia de fhiyos. Læs mesmæs intrugæs repetìæn-se: seys yera la cifra “razonable” ou bien, podìæn-se tener mas? Que diferencia de tiempu podìæ existir ente cada un? Adicionaba-se-y tamien la distribuçon ente rapazæs & rapazos.

Nun sou a rememorar essæs reflexiones sin læs relacionar cun outræs osessiones que m’ocupabæn a l in par d’aquelha. Stabliciera you cun Dîous una relaçon que m’oblrigaba cada nœithe a preocupame de la suæ alimentaçon & de la enumeraçon de los plratos & los vasos d’awa que y inviaba mentalmente — inquieta pola quantidà xhusta, pol rhythmu de la transmission, &c — alternando intos cun aquelhæs intençones d’intyename la vida futura cun nenhos. You yera per-religïosa & nun serìæ impossible que l tracamundiu cun q’apercibìæ la identidà l sou fhiyu favorecier la miæ inclinaçon a contar. Dîous yera la voz que tuonaba apelhidando los homes a l orde n sin amosa’ la cara. Sì q’ansì insiñaræn-mi q’elhi yera a l in par el bañista de yelso colorrosa, que you mangaba cada anhu n preselbe, l infeliz tyancau na cruz pante quien se reza – non ostante, unu & outru yeræn tamien fhiyos de sou, ansì cumo tamien una specie de phantasma tyamau Spìritu Santu. Al cabu, soupi que Xhosè yera l sposu de la Señora & que Xhesus, siendo Dîous & fhiyu de Dîous, tyamaba-lu “Paî”. La propria Señora yera de fheitho la maî de Xhesus, sì q’ansì da quando dizìæ ser elha la fhiya.

Aportando l tiempu d’assistir a l catechismo, pedì-yi un dìæ una intervista a l cura. El problema que you tenìæ falta exponey yera l que vien: querìæ tornar monxha, “casar cun Dîous”, & martsar de missionaria pa una Àfrica u pullulabæn los puœblos deprovistos, solo que tamien mi pruyìæ tener sposu & nenhos. El cura yera un home lacònicu q’interrumpîu la intervista, xhulgando la miæ preocupaçon prematura.

Ta nace’ la idea d’esti lhibru, nun reflexionaræ you mũîtho sobre la miæ sexualidà. Fhui siempre consciente de tener tenido relaçones mùltiples de fhorma precoz, lo que nun ye per-habitual, sobre maneira næs rapazæs, polo menos nel mîou ambiente. Ya nun yera ya immaculada a los diez-&-oîtho anhos — lo que nun ye particularmente ceho – sì q’ansì tuvieræ you ya n una bacanal la primer vegada næs selmanæs lhœw de la miæ defloraçon. Evidentemente nun fhueræ you quien, d’aquelha, tuvieræ la iniciativa na situaçon, non ostante ser you quien la precipitaræ, lo que quedou pante los mîous wœyos cumo un fheithu inauditu. Siempre consideraræ que læs circustanciæs mi ponxieræn nel camin homes que yos prestaba fhae’l amor multitudinariamente ou mira’l sou axuw fhae’l amor cun outros homes & la ùnica idea que tenìæ de min mesma n essi assumptu yera que n stando naturalmente abierta a experienciæs, sin ver torga moral, afhazìæ-me prestosamente a los vezos d’elhos. Per outra parte nunca saquei d’elho theorìa dala, & nun fhui nunca por ende una militante.

Yèræmus très rapazos & duæs rapazæs & acabàræmus xhantar n una quintana, no alto d’una lhomba per riba Lyon. Venieræ you vjsitar un muçu que conhœcieræ poucu tiempu ha, cun ocasion d’una stancia n London, & aproveitharæ l auto d’un muçu d’una amiga, André, elhi mesmu de Lyon, pa baxar de Paris. De camin, cumo lu mandaræ parar a mexhar, Andrè venieræ veme & acariciame quando andaba agatsada. Nun yera una situaçon disagradable, non ostante fhazìæ-me star un pouco curtiada, & fhoi quiçà de magar aquelha quando aprehendì a salir de l aquel sumiendo la cara na viriya & mitiendo la punta na bouca. A l tyigar a Lyon, quedei cun André & instalemunos na casa d’unos amigos d’elhi, d’un rapaz tyamau Ringo que vivìæ cun una muyer mas vieya & de quien yera la casa. Asentaræ-se esta ùltima, & los rapazos aproveitharæn fhaziendo una fiestina. Outru rapaz vieno, acompañau d’una rapaza, svelta, cul pelo per-curtio & grebo, un pouco masculina.

Yera n xhunho ou xhuneto, fhazìæ calor & daquien dixo que tenìæmus que nos snudar todos & tiranos xhuntos a l awa na gran piscina. Ascuîthei la voz d’Andrè exclamando que la suæ moça nun diba se’ la ùltima n intrar, un pouco sufocada por tener you ya de fheitho la camiseta per riba la cabeça. Scaheicì a partir de quando & la razon de deixar de lheva’ la roupa interior que miæ maî mi fhexzieræ lhevar, de magar los trelze anhos: el sosten cun aros & la faxa “q’una muyer habìæ gastar”. Ansì & todo, atopei-me quasj q’immediatamente n porrica. La outra rapaza intamou svestise elha tamien, non ostante nun houbo quien intrar na awa. El parterre staba discobiertu; por essa razon sin dulda læs figuræs que m’arrevienen dreithæs a la mente son læs de l quartu, you n wœcu d’una cama alta de fhierro frawaho, nun viendo pente los barrotes ma læs paredes que remanecìæn fhuœrtemente illuminadæs, adivinando la outra moça sporrida n riba un divan n un requeixu de la stancia. Andrè montou-me l primeiru l tiempu suficiente & silenciosamente, a la maneira de sou. Lhœw interrumpîu-se bruscamente. Una anxia inefable conquistou-me, xhusto l tiempu de velu martsar, andando a dulces, cul lhumbu apandau, diendo scontra la outra rapaza. Ringo vieno sustituyilu, ente tanto l tercer muçu, que yera mas reservau & que fhalaba mènos que los outros, inclinau cabo nòs, passaba la sou mano lhibre pelo alto l mîou cuœrpu. El cuœrpu de Ringo yera per-diferente de l d’Andrè & prestaba-mi mas. Yera mas altu, mas brengosu, & Ringo yera un de los que xebraba’l trabayu de la mayana de l’outro de l cuœrpu, q’amartelhaba sin cubrir, el tòrax arreithu sobre los braços. Solo que pante min, Andre apahecìæ cumo un home mas maduru (n efeito mas vieyu; tuvieræ n Argëlia), la carne suæ yera un pouco mas muœlhe & l pelo mènos guarnecido, & prestaba-mi dormir indulrcada scontra elhi, nalgæs na suæ barriga, diziendo-y que you tenìæ precisamente læs proporçones ciertæs pa elho. Ringo arretirou-se & l que me miraba acariciando-me tomou la vez ente que you arretenìæ lhœw d’un ciertu tiempu una terrible gana de mexhar. Fhixzo-mi falta martsar. El rapaz tìmidu nun quedou contentu. Quando volvì, andaba cun la outra rapaza. Ya nun sei quien, si André ou Ringo, tomaræ la precauçon de dizimi q’elhi fhueræ solo p’ “acabar” cun elha.

Quedei unæs duæs selmanæs per Lyon. Los mîous amigos trabayabæn de dìæ & you passaba læs miæs tardiquinæs cul studiante q’atoparæ n London. Quando l paî & la maî d’elhi stabæn asentes, sporrìæ-me n riba l sou edredon & elhi n riba min & tenìæ de dir attenta pa nun me cuti’ la cabeça scontra la travielha. Nun tenìæ you indagora mũîtha experiencia, solo que you lu consideraba cumo indagora mas noviciu que you na maneira n que xingaba furtivamente l sou sexu indagora un pouco dùtile & mugorosu nel mîou, & n que la suæ cara aìna se fhundìæ na miæ cerviz. Debìæ andar preocupau enforma polo que yeræn, habìæn de ser, læs reaçones d’una muyer quando m’introgaba, per-seriu, si l sperma que se proyectaba næs paredes de la natura nun proporcionaba un presto specìfico. Quedei plasmada. Mal sentìæ la penetraçon de la punta cumo pa poder stremar quando un tolhu viscosu s’extendìæ no fhondeiro de min! “Da veræs, ye curioso, nin la mas mìnima sensaçon? — No, nada de nada.” Andaba elhi mas preocupau que you.

De nenha, preocupabæn-me mũîtho læs qüestiones numèricæs. Læs memoriæs que se guardæn de los pensares ou de læs açones solitariæs de los primeiros anhos de vida son nidios: essæs son læs primeiræs ocasiones que se y dan a la consciencia pa pahecese a elha mesma, ente tanto los acontecemientos compartidos cun outra xhente continùæn presos na incertidumbre de los sentimientos (amiraçon, lherça, amor ou odio) que nos inspiræn los outros & que, de nenhos, a inda se ye mènos ato que d’adultos a decidir ou t’a comprehender. Alcuœrdo-me particularmente por elho de læs reflexiones que m’abasnabæn cada nœithe, inantea dormime, n una ocupaçon scrupulosa de recuœntu. Lhœw spuœis de l nacemiento de l mîou ermanu (d’aquelha tenìæ très anhos & mediu), la familia mudou-se a un apartamento nuœvo. Nos primeiros anhos que l’ocupemus, istalarun-mi la cama nel quartu mayor, de cara a la puœrtæ. Nun yera you a dormir ta que, mirando la lhuz que provenìæ de la cozina u miæ maî & miæ wœla indagora andabæn tresnando na outra veira l curridor, nun consideraba una tres outra estæs qüestiones. Una d’elhæs aportaba a l fheithu de tener varios sposos. Non de la possibilidà d’una situaçon tala, que paheç amitise, ma ciertamente de læs suæs condiçones. Una muyer podìæ tener varios homes a l in par ou bien solo unu tres l’outru? Quantu tiempu habìæ elha de star casada cun unu primeiro de poder camudalu? Quantos podìæ elha “razonablemente” tener: delhos, camin de los cinco ou seys, ou bien una cifra mũîtho mas importante, ta mesmamente illimitada? Como lo diba fhazer you n siendo grande?

A l fhilu los anhos, a l recuœntu d’homes sustituyîu-lu l de los fhiyos. Supongo que n podiendo atopame so la influencia de la seduçon d’un home identificau (sucesivamente: d’atores de cine, un primu aleman, &c) & n tyantando los mîous suœños na suæ figura, egual nun quedaba tan intregada a la incertidumbre. Afiguraba-me de maneira mas concreta la vida miæ cumo muyer casada & por tanto cun presencia de fhiyos. Læs mesmæs intrugæs repetìæn-se: seys yera la cifra “razonable” ou bien, podìæn-se tener mas? Que diferencia de tiempu podìæ existir ente cada un? Adicionaba-se-y tamien la distribuçon ente rapazæs & rapazos.

Nun sou a rememorar essæs reflexiones sin læs relacionar cun outræs osessiones que m’ocupabæn a l in par d’aquelha. Stabliciera you cun Dîous una relaçon que m’oblrigaba cada nœithe a preocupame de la suæ alimentaçon & de la enumeraçon de los plratos & los vasos d’awa que y inviaba mentalmente — inquieta pola quantidà xhusta, pol rhythmu de la transmission, &c — alternando intos cun aquelhæs intençones d’intyename la vida futura cun nenhos. You yera per-religïosa & nun serìæ impossible que l tracamundiu cun q’apercibìæ la identidà l sou fhiyu favorecier la miæ inclinaçon a contar. Dîous yera la voz que tuonaba apelhidando los homes a l orde n sin amosa’ la cara. Sì q’ansì insiñaræn-mi q’elhi yera a l in par el bañista de yelso colorrosa, que you mangaba cada anhu n preselbe, l infeliz tyancau na cruz pante quien se reza – non ostante, unu & outru yeræn tamien fhiyos de sou, ansì cumo tamien una specie de phantasma tyamau Spìritu Santu. Al cabu, soupi que Xhosè yera l sposu de la Señora & que Xhesus, siendo Dîous & fhiyu de Dîous, tyamaba-lu “Paî”. La propria Señora yera de fheitho la maî de Xhesus, sì q’ansì da quando dizìæ ser elha la fhiya.

Aportando l tiempu d’assistir a l catechismo, pedì-yi un dìæ una intervista a l cura. El problema que you tenìæ falta exponey yera l que vien: querìæ tornar monxha, “casar cun Dîous”, & martsar de missionaria pa una Àfrica u pullulabæn los puœblos deprovistos, solo que tamien mi pruyìæ tener sposu & nenhos. El cura yera un home lacònicu q’interrumpîu la intervista, xhulgando la miæ preocupaçon prematura.

Ta nace’ la idea d’esti lhibru, nun reflexionaræ you mũîtho sobre la miæ sexualidà. Fhui siempre consciente de tener tenido relaçones mùltiples de fhorma precoz, lo que nun ye per-habitual, sobre maneira næs rapazæs, polo menos nel mîou ambiente. Ya nun yera ya immaculada a los diez-&-oîtho anhos — lo que nun ye particularmente ceho – sì q’ansì tuvieræ you ya n una bacanal la primer vegada næs selmanæs lhœw de la miæ defloraçon. Evidentemente nun fhueræ you quien, d’aquelha, tuvieræ la iniciativa na situaçon, non ostante ser you quien la precipitaræ, lo que quedou pante los mîous wœyos cumo un fheithu inauditu. Siempre consideraræ que læs circustanciæs mi ponxieræn nel camin homes que yos prestaba fhae’l amor multitudinariamente ou mira’l sou axuw fhae’l amor cun outros homes & la ùnica idea que tenìæ de min mesma n essi assumptu yera que n stando naturalmente abierta a experienciæs, sin ver torga moral, afhazìæ-me prestosamente a los vezos d’elhos. Per outra parte nunca saquei d’elho theorìa dala, & nun fhui nunca por ende una militante.

Yèræmus très rapazos & duæs rapazæs & acabàræmus xhantar n una quintana, no alto d’una lhomba per riba Lyon. Venieræ you vjsitar un muçu que conhœcieræ poucu tiempu ha, cun ocasion d’una stancia n London, & aproveitharæ l auto d’un muçu d’una amiga, André, elhi mesmu de Lyon, pa baxar de Paris. De camin, cumo lu mandaræ parar a mexhar, Andrè venieræ veme & acariciame quando andaba agatsada. Nun yera una situaçon disagradable, non ostante fhazìæ-me star un pouco curtiada, & fhoi quiçà de magar aquelha quando aprehendì a salir de l aquel sumiendo la cara na viriya & mitiendo la punta na bouca. A l tyigar a Lyon, quedei cun André & instalemunos na casa d’unos amigos d’elhi, d’un rapaz tyamau Ringo que vivìæ cun una muyer mas vieya & de quien yera la casa. Asentaræ-se esta ùltima, & los rapazos aproveitharæn fhaziendo una fiestina. Outru rapaz vieno, acompañau d’una rapaza, svelta, cul pelo per-curtio & grebo, un pouco masculina.

Yera n xhunho ou xhuneto, fhazìæ calor & daquien dixo que tenìæmus que nos snudar todos & tiranos xhuntos a l awa na gran piscina. Ascuîthei la voz d’Andrè exclamando que la suæ moça nun diba se’ la ùltima n intrar, un pouco sufocada por tener you ya de fheitho la camiseta per riba la cabeça. Scaheicì a partir de quando & la razon de deixar de lheva’ la roupa interior que miæ maî mi fhexzieræ lhevar, de magar los trelze anhos: el sosten cun aros & la faxa “q’una muyer habìæ gastar”. Ansì & todo, atopei-me quasj q’immediatamente n porrica. La outra rapaza intamou svestise elha tamien, non ostante nun houbo quien intrar na awa. El parterre staba discobiertu; por essa razon sin dulda læs figuræs que m’arrevienen dreithæs a la mente son læs de l quartu, you n wœcu d’una cama alta de fhierro frawaho, nun viendo pente los barrotes ma læs paredes que remanecìæn fhuœrtemente illuminadæs, adivinando la outra moça sporrida n riba un divan n un requeixu de la stancia. Andrè montou-me l primeiru l tiempu suficiente & silenciosamente, a la maneira de sou. Lhœw interrumpîu-se bruscamente. Una anxia inefable conquistou-me, xhusto l tiempu de velu martsar, andando a dulces, cul lhumbu apandau, diendo scontra la outra rapaza. Ringo vieno sustituyilu, ente tanto l tercer muçu, que yera mas reservau & que fhalaba mènos que los outros, inclinau cabo nòs, passaba la sou mano lhibre pelo alto l mîou cuœrpu. El cuœrpu de Ringo yera per-diferente de l d’Andrè & prestaba-mi mas. Yera mas altu, mas brengosu, & Ringo yera un de los que xebraba’l trabayu de la mayana de l’outro de l cuœrpu, q’amartelhaba sin cubrir, el tòrax arreithu sobre los braços. Solo que pante min, Andre apahecìæ cumo un home mas maduru (n efeito mas vieyu; tuvieræ n Argëlia), la carne suæ yera un pouco mas muœlhe & l pelo mènos guarnecido, & prestaba-mi dormir indulrcada scontra elhi, nalgæs na suæ barriga, diziendo-y que you tenìæ precisamente læs proporçones ciertæs pa elho. Ringo arretirou-se & l que me miraba acariciando-me tomou la vez ente que you arretenìæ lhœw d’un ciertu tiempu una terrible gana de mexhar. Fhixzo-mi falta martsar. El rapaz tìmidu nun quedou contentu. Quando volvì, andaba cun la outra rapaza. Ya nun sei quien, si André ou Ringo, tomaræ la precauçon de dizimi q’elhi fhueræ solo p’ “acabar” cun elha.

Quedei unæs duæs selmanæs per Lyon. Los mîous amigos trabayabæn de dìæ & you passaba læs miæs tardiquinæs cul studiante q’atoparæ n London. Quando l paî & la maî d’elhi stabæn asentes, sporrìæ-me n riba l sou edredon & elhi n riba min & tenìæ de dir attenta pa nun me cuti’ la cabeça scontra la travielha. Nun tenìæ you indagora mũîtha experiencia, solo que you lu consideraba cumo indagora mas noviciu que you na maneira n que xingaba furtivamente l sou sexu indagora un pouco dùtile & mugorosu nel mîou, & n que la suæ cara aìna se fhundìæ na miæ cerviz. Debìæ andar preocupau enforma polo que yeræn, habìæn de ser, læs reaçones d’una muyer quando m’introgaba, per-seriu, si l sperma que se proyectaba næs paredes de la natura nun proporcionaba un presto specìfico. Quedei plasmada. Mal sentìæ la penetraçon de la punta cumo pa poder stremar quando un tolhu viscosu s’extendìæ no fhondeiro de min! “Da veræs, ye curioso, nin la mas mìnima sensaçon? — No, nada de nada.” Andaba elhi mas preocupau que you.

Fhœnte